0

Program lojalnościowy

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY REGATTA. 

REGULAMIN PROGRAMU GREAT CARD

https://www.greatcard.eu/

I.            Słowniczek użytych pojęć:

1.            Organizator– Regatta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Częstochowskiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365007,  posiadającą numer NIP 522-296-07-20 oraz numer REGON 142589899

2.            Program – program lojalnościowy o nazwie GREAT CARD organizowany przez Regatta Polska sp. z o.o., prowadzony we wszystkich sklepach Regatta i sklepach partnerskich* zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.            Użytkownik – osoba fizyczna,  nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu na warunkach określonych przez Organizatora

4.            Karta GREAT CARD– „GREAT CARD” oznaczona numerem identyfikacyjnym, przy użyciu której Użytkownik bierze udział w Programie

5.            Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym przyszły Użytkownik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty GREAT CARD

6.            Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty GREAT CARD przez Użytkownika Programu na jego wniosek w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

7.            Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Użytkownika

8.            Sklepy Regatta, sklepy partnerskie*– położone na terytorium Polski sklepy Organizatora. 
 

II.            Warunki ogólne

1.            Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Użytkownik akceptuje przez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym lub w formie elektronicznego potwierdzenia na stronie www.greatcard.eu

2.            Program jest prowadzony w Sklepach, których lista jest umieszczona na stronie www.greatcard.eu i oznaczonych naklejką GREAT CARD. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia liczby sklepów uczestniczących w Programie.

Naruszenie przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z karty GREAT CARD może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

3.            Organizator nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z karty GREAT CARD  jej utratą lub uszkodzeniem.

4.            Karta GREAT CARD jest kartą osobistą danego Użytkownika i nie może być przekazywana bądź odsprzedawana osobom trzecim, ani też używana do celów innych niż te, które są opisywane w niniejszym Regulaminie. W związku, z tym pracownik sklepu Regatta ma prawo wymagać okazania dowodu osobistego Użytkownika, na którego okazana jest Karta GREAT CARD.

 

III.            Warunki przystąpienia do Programu

1.            W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

·         prawidłowo wypełni Formularz Rejestracyjny - dostępny tutaj 

·         zapoznała się z  warunkami Regulaminu

·         dokona w sklepie Regatta jednorazowych zakupów za kwotę powyżej 300 złotych, chyba że czasowymi promocjami wymógł ten zostanie zniesiony.
 

IV.            Zasady Programu

1.            W chwili przystąpienia do udziału w Programie Użytkownik otrzymuje Kartę GREAT CARD. Karta GREAT CARD jest własnością Organizatora.

2.            Karta GREAT CARD nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani płatniczą.

3.            Karta GREAT CARD każdorazowo uprawnia Użytkownika do otrzymania specjalnego rabatu  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.            Karta GREAT CARD uprawnia do  procentowej zniżki od ceny towaru  zakupionego w sklepach biorących udział w Programie GREAT CARD.

5.            Przy pierwszych zakupach o jednorazowej wartości ponad 300 Zł klient ma prawo do uzyskania karty rabatowej Great Card, i otrzymania rabatu w wysokości 5% na towar nieprzeceniony, lub 2,5% na towar przeceniony do 50%. Specjalnymi akcjami promocyjnymi wymóg ten może zostać zniesiony. Abt klient mógł użyć karty, musi na formularzu przystąpienia do programu wypełnić Imię, Nazwisko, adres email oraz podpisać się.

6.            Możliwe jest zwiększenie procentowej zniżki uzyskanej przy pierwszych zakupach oraz otrzymanie dodatkowych korzyści, po dokonaniu pełnej aktywacji karty. Pełna aktywacja karty jest możliwa po zalogowaniu się na stronę internetową Programu GREAT CARD www.greatcard.eu  i uzupełnieniu wymaganych danych.

7.            Po otrzymaniu dodatkowego rabatu, system automatycznie będzie naliczał zniżkę adekwatną do rodzaju produktu (produkt pełnowartościowy lub przeceniony), przy dokonywaniu kolejnych zakupów.

8.            Wysokość dodatkowej zniżki uzależniona jest od wartości zakupów dokonanych w ostatnich dwóch latach, w stosunku do dnia w którym jest dokonywany zakup.

 

WARTOŚĆ ZAKUPÓW DOKONANYCH W OKRESIE DWÓCH LAT OD ZAREJESTROWNIA KARTY  (PLN)

WYSOKOŚĆ DODATKOWEGO RABATU

TOWAR PEŁNOWARTOŚCIOWY

TOWAR PRZECENIONY

300 - 1000

5%

2,50%

1001 - 2000

7%

3,50%

2001 - 4000

10%

5%

4001 - 10000

13%

6,50%

>10001

15%

7,50%

 

 

9.            Oprócz stałych rabatów o wartości ponad 5%, użytkownicy którzy dokonali pełnej aktywacji w Programie, będą od czasu do czasu otrzymywali specjalne oferty Organizatora oraz vouchery wartościowe do wykorzystania w jednym lub w wybranych sklepach Regatta, określonych przez Organizatora każdorazowo na voucherze lub specjalnej ofercie.

10.            Karta Stałego klienta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty GREAT CARD może otrzymać również fakturę VAT lub imienną.

11.            Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepach Regatta oraz sklepach partnerskich jest okazanie Karty GREAT CARD zaraz po podejściu do kasy, przed rozpoczęciem skanowania kodów produktów.

12.            Rabaty z dwóch lub więcej Kart GREAT CARD nie sumują się.

13.            Rabaty z Karty GREAT CARD nie sumują się z rabatami promocyjnymi (przeceny, promocje, hity tygodnia), chyba że regulamin akcji stanowi inaczej.

14.            Lista sklepów Regatta i sklepów partnerskich biorących udział w Programie znajduję się w załączniku do Regulaminu Karty i na stronie internetowej www.greatcard.eu

 

V.            Rejestracja Karty

1.            Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny należy przekazać sprzedawcy w sklepie biorącym udział w Programie GREAT CARD. W przypadku sklepu internetowego, prawidłowo wypełniony i podpisany formularz należy odesłać na adres Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5 z dopiskiem " Program lojalnościowy GreatCard". Po zatwierdzeniu formularza, do klienta zostanie wysłana indywidualna karta rabatowa.

Za prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny Organizator uznaje:

1.       formularz wypełniony w sposób czytelny i zawierający prawdziwe dane osobowe.

2.       zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oraz promocji, przez spółkę Regatta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, przy ul. Częstochowskiej 5, właściciela marki Regatta  (zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych użytkownika. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.

3.       zawierający zgodę  Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres mailowy i telefoniczny na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U 144, poz.1204 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

4.       złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Karty Stałego Klienta (regulamin dostępny jest w sklepach biorących udział w Programie GREAT CARD)

 

VI.            Utrata Karty

1.            Użytkownik Karty GREAT CARD zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zagubieniu lub kradzieży Karty GREAT CARD. Nowa Karta GREAT CARD zostanie wydana w każdym sklepie na terenie Polski, po spełnieniu warunków przystąpienia do Programu (rozdział III Regulaminu).

 

VII.            Komunikacja z Użytkownikami

1.            Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w sklepach biorących udział w Programie.

2.            Użytkownik może również kierować swoje zapytania lub zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Programu na adres: e-mail: info@greatcard.eu   oraz na stronie  www.facebook.com/pages/Regatta-Polska/532877346783466?ref=hl

3.            Użytkownik powinien powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach swoich danych adresowych wysyłając wiadomość na adres: 

§   e-mail: info@greatcard.eu   

§   lub listownie na adres:

Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5
 

 

VIII.            Administracja danych

1.            Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Regatta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy 32-085 , przy ul. Częstochowskiej 5. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu. Udostępnione dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz upoważniają Organizatora do wysyłania informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres mailowy oraz telefoniczny na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 z 2002r. z późniejszymi zmianami.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. W każdej chwili udzielone zgody mogą być odwołana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: info@greatcard.eu   lub na adres: Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5, z dopiskiem „Karta GREAT CARD”.

 
 

IX.            Postanowienia końcowe

1.            Organizator  zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani poczta elektroniczną na wskazany przez siebie adres do kontaktu. Karta GREAT CARD automatycznie traci swoją ważność w przypadku, gdy nie będzie używana przez okres 1 roku lub Użytkownik cofnie Organizatorowi jakąkolwiek zgodę, o której mowa w Formularzu Rejestracyjnym.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wydawania lub użytkowania Karty GREAT CARD, jak i korzyści wynikających z jej posiadania, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Zmiany niniejszego Regulaminu nie wymagają zgody Użytkownika, co Użytkownik akceptuje przystępując do Programu.

3.            O zmianie warunków korzystania z Karty GREAT CARD.  Organizator zawiadomi Użytkownika wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej lub łączy telekomunikacyjnych stosowną wiadomość. Wprowadzone przez Organizatora  zmiany obejmują automatycznie każdego Użytkownika od chwili wysłania powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres email.

4.            Wszelkie zmiany warunków korzystania z  Karty GREAT CARD będą ujawnione w Regulaminie  dostępnym w każdym Sklepie Regatta który bierze udział w Programie oraz na stronie www.facebook.com/pages/Regatta-Polska/532877346783466?ref=hl

5.            Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed upływem ważności Karty GREAT CARD Użytkownik zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie bezpośrednio w sklepie biorącym udział w Programie GREAT CARD lub wysyłając wiadomość na adres:

§   e-mail: info@greatcard.eu

§   lub listownie na adres:

Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014 roku

 

 

*SKLEPY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE GREAT CARD dostępne są na stronie: www.mapasklepow.regatta.pl lub www.greatcard.eu/shops

 

 


© Copyright dare2b.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Sklepy internetowe CStore
Kontakt ze sklepem